Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

1. Előszó
- A Sillmaster Kft (székhely: (6000 Kecskemét, Tövis utca 18), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban a „Szabályzat”) tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget  vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jogszabályoknak és a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek. 
- Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat  megváltozásáról az Adatkezelő a honlapján előzetesen értesíti a felhasználókat.
- Az Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz  minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

2. Az Adatkezelő adatai
Sillmaster Kft, Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Tövis utca 18 
E-mail cím: info@sillmaster.hu

3. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei
 - Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások  kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. 
- Személyes adat akkor kezelhető, ha
    – ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    – azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban     meghatározott körben – helyi      önkormányzat rendelete elrendeli.  
- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése  érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
- A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az  érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés  céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
- A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó 
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes  adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem 
kerülhet sor.
- Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat  a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden  olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 
4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja,  

- Az adatkezelésre a Honlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását 
ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
- Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A 
hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a  regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 
- Az adatkezelés célja az Adatkezelő által a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások  minőségének biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz  
kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek  későbbi bizonyítása, illetve az esetlegesen felmerülő bejelentések, panaszok megfelelő kezelése érdekében tárolja. 
- Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban  írt célra használhatja fel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó által megadott 
személyes adatok harmadik személyek vagy a hatóságok számára történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
- Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok  megfelelőségéért az azokat megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásával 
egyben felelősséget vállal azért, hogy az adott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlap  szolgáltatásait. Mindezekre tekintettel egy adott e-mail címről történt belépéssel kapcsolatos 
valamennyi felelősség azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.
5. A kezelt adatok köre
- A Honlap használata nem kötött regisztrációhoz. A termékek megrendelés után, a megrendelő a termékre magadott adatai ismeretében kerülnek legyártásra. A megrendelés
leadásakor a felhasználónak a következő személyes adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani:
– saját e-mail cím,
– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– telefonszám
– megjegyzések
- A Honlap alapjául szolgáló számítástechnikai rendszer működtetése során automatikusan rögzítésre kerülhetnek az alábbi adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor 
automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által  kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 
- Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis  adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google 
Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő  honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes  törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen 
túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések  kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. 
6. Az adatkezelés időtartama
- A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően  annak törléséig kezeli. A regisztráció törlésére a felhasználó kezdeményezésére bármikor sor kerülhet olyan módon, hogy felhasználó az Adatkezelő a Szabályzat 2. pontjában megjelölt elérhetőségei egyikén írásban (email, vagy postai küldemény) kezdeményezi a regisztráció törlését. 

7. Hírlevél és egyéb értesítések küldése
- Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek jogszerű  felhasználására, melyre tekintettel a felhasználó által megadott email címeket csak az alábbiakban meghatározottak szerint használja fel email küldésére. 
- Az email címek kezelése elsősorban felhasználok azonosítását, a megrendelések teljesítését, és  a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja. 
- Az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben értesítheti a felhasználókat, akik a hírlevél küldését  kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Felhasználó bármikor jogosult a hírlevélről leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével. 
8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
- A felhasználó által megadott adatokat elsőlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni. 
- Az Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, a felhasználók megrendelései teljesítése,  és az elszámolás érdekében jogosult adatfeldolgozót (pl. könyvelő, futárszolgálat) igénybe venni. 
- A fentieken túlmenően a felhasználó által megadott személyes adatok továbbítására kizárólag a 
felhasználó hozzájárulása, vagy törvény által előírt kötelező adattovábbítás esetén kerülhet sor.
9. Jogorvoslati lehetőségek
- A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó  személyes adatokról. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez 
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok által előírt  adatkezelésekre, mely esetekben az Adatkezelő az adatokat a szükséges időtartamig megőrzi. 
- Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,  az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja 
meg a kért tájékoztatást.
- A felhasználó a jogorvoslattal kapcsolatos jogait az Adatkezelő 2. pontban megjelölt  elérhetőségein gyakorolhatja. 
- A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. alapján bíróság előtt 
érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)  (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 
 

Kecskemét, 2018.05.01